Na základě § 60f zákona 561/2004 Sb. vyhlašujeme přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Monty School.

Základní informace

Obor vzdělávání: 78 – 42 – M/06 Kombinované lyceum

Stupeň vzdělání: Střední s maturitou

Forma a druh studia: denní, řádné

Délka studia: 4 roky

Očekávaný počet přijatých uchazečů: 15

Termín podání přihlášky do 1.kola: bude upřesněno

Tiskopis přihlášky je možné nalézt zde.

přijďte se k nám podívat

 • Nabízíme pouze individuální prohlídky školy

 • Pár dnů studia na zkoušku

 • Konzultace se zkušeným kariérovým poradcem, který pomůže nerozhodnutým

Přijímací zkouška

Pozvánka k přijímacímu řízení bude uchazeči doručena minimálně 14 dní před konáním přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška se skládá ze 2 částí:

 • 1. část – Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 • 2. část – Školní přijímací zkouška (ŠPZ)

1

Jednotná přijímací zkouška

Součástí přijímacích zkoušek ke studiu oboru zakončeného maturitní zkouškou je jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky.

Pro obě z dílčích částí zkoušek je stanoven minimální počet 10 získaných bodů, maximálně je možné získat 50 bodů, tj. celkem za obě oblasti 100 bodů.

Podrobné informace o této společné části naleznete zde.

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí z 60 %.

Termíny konání zkoušky:

Přijímací test bude uskutečněn formou písemného testu. V případě, že student absolvuje tento jednotný test na dvou školách, bude mu zaznamenán jako konečný výsledek ten s vyšším dosaženým hodnocením.

Organizace CERMAT zveřejní hodnocení uchazečů.

2

Školní přijímací zkouška (ŠPZ)

Školní část přijímací zkoušky bude uskutečněna formou pohovoru, dále bude přihlíženo k následujícím kritériím:

= průměr známek na vysvědčení v pololetí a na konci 8. ročníku, a v pololetí 9. ročníku.

 • Průměr 1 – 1,09 … 10 bodů
 • Průměr 1,1 – 1,19 … 9 bodů
 • Průměr 1,2 – 1,29 … 8 bodů
 • Průměr 1,3 – 1,39 … 7 bodů
 • Průměr 1,4 – 1,49 … 6 bodů
 • Průměr 1,5 – 1,59 … 5 bodů

– např. mezinárodní jazykové zkoušky z anglického jazyka od úrovně B1.

 • B2 a vyšší nebo 2 B1 … 10 bodů
 • B1 … 9 bodů
 • 2 A2 … 8 bodů

– umístění na 1.-3. místě ve vědomostních soutěžích jednotlivců v okresním, krajském nebo celostátním kole.

 • 3 ocenění … 10 bodů
 • 2 ocenění … 9 bodů
 • 1 ocenění … 8 bodů

– uchazeč o studium má možnost vypracovat esej na téma ,,Proč chci studovat na Monty Lyceu“ v českém nebo anglickém jazyce, přičemž esej psána v anglickém jazyce je dále oceňována dodatečným počtem bodů. Rozsah eseje je vymezen na 200 až 400 slov a uchazeč ji zasílá společně se svou přihláškou ke studiu.

Výsledná esej bude posuzována na základě 3 hledisek:

 • Obsah … max. 10 bodů
 • Formální stránka … max. 5 bodů
 • Anglický jazyk … 5 bodů

Uskutečnění ústního pohovoru má za úkol ověřit reprezentativní vystupování a projev uchazeče, jeho komunikační dovednostischopnost logické a věcné formulace jeho zájmu o obor a vzdělávání. V rámci pohovoru bude uchazeč posuzován na základě jeho zájmu o literaturu a historii literatury a konkrétní oblasti přírodních věd, který dále projevuje v různých mimoškolních aktivitách a zájmových kroužcích, soutěžích apod.

Dále bude přihlíženo k uchazečově schopnosti komunikace v cizích jazycích, a to jak v rámci neformální konverzace, tak i v oblasti čtení a porozumění textu.

Jednotlivá kritéria jsou ohodnocována následujícími bodovými zisky:

 • Komunikace a reprezentace … min. 5 a max. 10 bodů
 • Všeobecný přehled (kultura, historie, přírodní vědy…) … min. 10 a max. 15 bodů
 • Motivace ke studiu přírodních a humanitních věd (kružky, zájmy, aktivity) … min. 10 a max. 15 bodů
 • Cizí jazyky – úroveň komunikace a porozumění (zájmy a praktické využívání) … min. 5 a max. 10 bodů

Termíny konání 2. kola:

Hodnocení školního kola přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí 40 %.

Své studenty si pečlivě vybíráme, posuzujeme především individuální dovednosti, schopnosti a vzájemnou kompatibilitu. Snažíme se zjistit, zda jsme pro uchazeče vhodnou volbou. Nejvíce oceňujeme zájem a aktivitu!

V případě shodného výsledku u více uchazečů rozhoduje výsledek z ústního pohovoru.

Výsledky přijímacího řízení

Celkový výsledek konkrétního žáka je vypočten následovně:

Body z jednotné přijímací zkoušky x 0,6 + Body ze školního kola x 0,4

V případě shody výše dosažených bodů u více studentů rozhoduje podíl získaných bodů v rámci školního kola.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách na úřední desce školy.

V případě přijetí a zájmu o nástup do studia je student povinen odevzdat zápisový lístek. To je možné buď osobně na adrese školy či poštou do 10 dní od přijetí oznámení finálního výsledku přijímací zkoušky.

Ostatní podmínky přijímacího řízení

Viz zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění a vyhláška MŠMT č. 671/2004 ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, v platném znění.

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami předloží doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC), které obsahuje podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

Mአzájem o studium na naší škole?

Přejdi na naši stránku kontaktů a zeptej se nás na vše, co tě zajímá, nebo rovnou vyplň naši přihlášku ke studiu a zúčastni se přijímacího řízení.