Den otevřených dveří anglického lycea – individuálně a Kdykoli po předchozí domluvě na tel. 724 073 028

Na základě §60 zákona 561/2004 Sb. vyhlašujeme přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Monty School.

Obor vzdělávání: 78 – 42 – M/06 Kombinované lyceum

Stupeň vzdělání: Střední s maturitou

Forma a druh studia: denní, řádné

Délka studia: 4 roky

Očekávaný počet přijatých uchazečů: 15

Termín podání přihlášky do 1.kola: 1. – 20. února 2024

Tiskopis přihlášky a další informace MŠMT k přijímacímu řízení je možné nalézt zde.

Způsoby podání přihlášek:

Zákonný zástupce má na výběr ze tří možností podání přihlášky. Pokud podá přihlášku elektronicky, získá maximum možných výhod, ale podat přihlášku může také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita).

Podáním výpisu vytištěného z online systému.

Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Přijímací zkouška

Pozvánka k přijímacímu řízení bude uchazeči doručena minimálně 14 dní před konáním přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

 • 1. Jednotná přijímací zkouška

 • 2. Školní část přijímací zkoušky

1

Jednotná přijímací zkouška

Součástí přijímacích zkoušek ke studiu oboru zakončeného maturitní zkouškou je jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky.

Pro obě z dílčích částí zkoušek je stanoven minimální počet 10 získaných bodů, maximálně je možné získat 50 bodů, tj. celkem za obě oblasti 100 bodů.

Podrobné informace o této společné části naleznete zde.

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí z 60 %.

Termíny konání Jednotné přijímací zkoušky:

Pátek 12. dubna a pondělí 15. dubna 2024.

Přijímací test bude uskutečněn formou písemného testu. V případě, že student absolvuje tento jednotný test na dvou školách, bude mu zaznamenán jako konečný výsledek ten s vyšším dosaženým hodnocením.

Počítá se vždy lepší výsledek JPZ, pokud se konají zkoušky 2x (= na dvou školách).

Organizace CERMAT zveřejní hodnocení uchazečů. Více informací o společné části na https://prijimacky.cermat.cz/

2

Školní část přijímací zkoušky

Školní část přijímací zkoušky bude uskutečněna formou pohovoru a vyhodnocením následujících dílčích kritérií:

průměr známek na vysvědčení v pololetí a na konci 8. ročníku, a v pololetí 9. ročníku.

 • Průměr 1 – 1,09 … 10 bodů
 • Průměr 1,1 – 1,19 … 9 bodů
 • Průměr 1,2 – 1,29 … 8 bodů
 • Průměr 1,3 – 1,39 … 7 bodů
 • Průměr 1,4 – 1,49 … 6 bodů
 • Průměr 1,5 – 1,59 … 5 bodů
 • Průměr 1,60 – 2.49 … 0 bodů
 • Průměr 2,50 a horší, nebo jakákoli nedostatečná na profilových vysvědčeních z 8. a 9. ročníku … -20 bodů

mezinárodní zkoušky z angličtiny, nebo jakýkoli jiný certifikovaný test, např. SCIO – Scate Aj, který je možné složit i během ústního pohovoru školního kola

 • A2 … 10 bodů
 • B1  … 12 bodů
 • B2 … 13 bodů
 • C1  … 14 bodů
 • C2 … 15 bodů

ocenění ve vědomostních, uměleckých, sportovních a jiných soutěžích jednotlivců, absolutoria ZUŠ, certifikáty o školeních stážích, dobrovolnictví, společenská angažovanost

 • 6 ocenění … 10 bodů
 • 5 ocenění … 9 bodů
 • 4 ocenění … 8 bodů
 • 3 ocenění … 7 bodů
 • 2 ocenění … 6 bodů
 • 1 ocenění … 5 bodů

Tato část je povinnou součástí přijímacího řízení, ale uchazeč za ně nezískává bodové hodnocení. V této aktivitě sledujeme zájem studenta o studium, individuální dovednosti, schopnosti a vzájemnou kompatibilitu. Snažíme se zjistit, zda jsme pro uchazeče vhodnou volbou. Nejvíce oceňujeme zájem a aktivitu.

Podmínkou je stručná ústní prezentace na téma „Proč chci studovat na Monty Lyceu“, kterou uchazeč přednese během ústního pohovoru.

U ústního pohovoru sledujeme reprezentativní vystupování a projev, ověření komunikačních dovedností, schopnosti formulovat logicky a věcně zájem o obor a vzdělávání. Prověření znalostí na základě četby, vyhodnocení šíře zájmů o literaturu a historii literatury. Posouzení zájmu o konkrétní oblasti z přírodních věd projeveném účastí v různých mimoškolních aktivitách a zájmových kroužcích, soutěžích atd. Schopnost komunikovat v cizích jazycích, běžná neformální konverzace, číst a porozumět odbornému textu v cizím jazyce. Velkou výhodou je vlastní portfolio (seminární práce, umělecká díla, audio, video nahrávky, osvědčení o absolvování kurzů, táborů atd.).

Termín konání školní části:

Pondělí 22. dubna a úterý 23. dubna 2024.

Hodnocení školní části přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí 40 %. Minimální počet součtu bodů ze školní části pro úspěšné složení zkoušky je 10.

Výsledky přijímacího řízení

Celkový výsledek konkrétního žáka je součet bodů z JZP a školního kola zkoušky

V případě shody výše dosažených bodů u více studentů rozhoduje podíl získaných bodů v rámci školní části a v případě rovnosti bodů ve školní části rozhodují průměry na vysvědčení, poté výsledek v JPZ z češtiny a poté výsledek v JPZ z matematiky.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 15. května 2024 na webových stránkách a na veřejně přístupném místě ve škole. PDF soubor s podrobnými výsledky bude nahrán do systému.

Ostatní podmínky přijímacího řízení

Viz zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění a vyhláška MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami předloží doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC), které obsahuje podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

přijď se k nám podívat

 • Nabízíme individuální prohlídky školy

 • Pár dnů studia na zkoušku

 • Konzultace se zkušeným kariérovým poradcem, který pomůže nerozhodnutým

 • Zdokonalíme tvou angličtinu z jakékoli úrovně

Mአzájem o studium na naší škole?

Přejdi na naši stránku kontaktů a zeptej se nás na vše, co tě zajímá, nebo rovnou vyplň naši přihlášku ke studiu a zúčastni se přijímacího řízení.